Muaythaitv.us

Titans 1st

On Saturday 06 November 2004
, Kitaky?sh?
Japan
Fight #14: Super Fight
K-1
WINNER: Alexey IGNASHOV
Decision
Fight #12: Super Fight
K-1
WINNER: BUAKAW Banchamek
TKO (corner stoppage), Round 2
Fight #11: Super Fight
K-1
WINNER: John WAYNE PARR
Decision
Fight #10: Super Fight
K-1
WINNER: Semmy SCHILT
TKO, Round 2
Fight #9: Super Fight
K-1
WINNER: Gary GOODRIDGE
KO, Round 1
Fight #7: Super Fight
K-1
WINNER: Miyamoto
Decision
Fight #6: Super Fight
WINNER: Nathan CORBETT
TKO (corner stoppage), Round 3
Fight #5: Super Fight
WINNER: JOMTHONG Chuwattana
Decision
Fight #3: Super Fight
WINNER: Shin NOPADETSORN
Decision
Fight #2: Super Fight
WINNER: TOMO
Decision
Fight #1: Super Fight
WINNER: Chris WHITE
Decision